top of page

צוואה נוטריונית

עודכן: 8 ביוני 2021

צוואה נוטריונית מאפשרת למצווה סודיות מוחלטת, שכן אין בה צורך בעדים נוספים. בנוסף, הצוואה אינה צריכה להיכתב בכתב ידו של המצווה.

צוואה נוטריונית

אחת מהדרכים לעשיית צוואה היא עשיית הצוואה בפני רשות בהתאם לסעיף 22 לחוק הירושה.

סעיף 22(ז) לחוק הירושה מקביל את הנוטריון לרשות ועל כן צוואה שנעשתה בפני נוטריון תחשב כצוואה שנעשתה בפני רשות:

22. (א) צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לעניני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, או בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לעניני ירושה או חבר בית דין דתי כאמור.

(ב) דברי הצוואה כפי שנרשמו על ידי השופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לענייני ירושה או חבר בית הדין הדתי או כפי שהוגשו לידו, ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, והשופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לעניני ירושה או חבר בית הדין הדתי יאשר בחתימתו על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.

(ג) נכתבה הצוואה בלשון שהמצווה אינו שומע, תיקרא בפניו בתרגום ללשון שהוא שומע, והמתרגם יאשר זאת על פני הצוואה.

(ד) במקום קריאת הצוואה או תרגומה בפני המצווה יכולה לבוא קריאתה או קריאת תרגומה על ידי המצווה עצמו.

(ה) צוואה שנעשתה בפני רשות מותר להפקידה אצל רשם לעניני ירושה.

(ו) צוואה בפני רשות תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה ביום ובמקום הנקובים בה כיום העשיה ומקומה.

(ז) לענין סעיף זה, דין נוטריון כדין שופט.

סעיף 19 לחוק הנוטריונים קובע כי אישור נוטריוני מהווה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת ועל כן בית המשפט לא יורה בנקל על בטלותו.

"אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור".

עשיית צוואה בשפה זרה

עשיית צוואה בשפה זרה שהן הנוטריון והן המצווה מבינים.

בהתאם לסעיף 54א לתקנות הירושה מומלץ לצרף לצוואה תרגום לעברית או ערבית, ככל שהצוואה אינה בשפה האנגלית.

עשיית צוואה בשפה שהנוטריון אינו מבין והמצווה מבין (תקנה 7(א) לתקנות:

 • יש לצרף תרגום בכתב של הצוואה לשפה המובנת לנוטריון.

 • התרגום ילווה בתצהיר המתורגמן בדבר שליטתו בשפת המקור והתרגום ונאמנותו של התרגום.

 • התרגום והתצהיר יצורפו לעותק האישור הנוטריוני שנשמר בידי הנוטריון.

 • באישור הנוטריוני יפורשו שמו ומענו של המתרגם.

עשיית צוואה בשפה שהנוטריון מבין והמצווה אינו מבין (תקנה 7(ב)) לתקנות:

 • הצוואה תתורגם למצווה לשפה המובנת לו על ידי אחד מאלה: א. הנוטריון עצמו; ב. מתרגם אחר, בצרוף תצהיר של המתרגם כי הוא שולט בשפות המקור והתרגום מדויק, ובלבד שנחה דעתו של הנוטריון שהמתרגם שולט בשתי השפות.

 • המתרגם יאשר בכתב על פני הצוואה שהוא קרא בפני המצווה את הצוואה בלשון שהמצווה שומע (סעיף 22(ג) לחוק הירושה.

 • דרכי התרגום יפורשו באישור הנוטריוני.

עשיית צוואה בשפה שהנוטריון אינו מבין והמצווה אינו מבין:

 • אין לערוך צוואה בשפה שאינה מובנת למצווה ולנוטריון.

​​

מסירת הצוואה למצווה

 • הנוטריון ימסור את הצוואה לידי המצווה (תקנה 23(א) לתקנות.

 • הנוטריון יידע את הלקוח על האפשרות להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה (סעיף 22)ה לחוק הירושה.

 • הפקדת צוואה היא מעשה אישי של המצווה המצביע על גמירות דעתו (סעיף 21(ב) לחוק הירושה, ועל כן הנוטריון אינו רשאי להפקיד את הצוואה גם אם הלקוח מסרב לקבלה.

 • הודיע המצווה לנוטריון על הפקדת הצוואה, ירשום הנוטריון את פרטי ההפקדה בספר הצוואות ויצרף צילום אישור הרשם לענייני ירושה על הפקדת הצוואה, אם נמסר לו כזה, לעותק הצוואה שמור אצלו (תקנה 23(ב()ג) לתקנות(.4)


ביטול צוואה נוטריונית

 • ביטול צוואה על ידי המצווה יכול להיעשות, לפי חוק הירושה, באחת מהדרכים הבאות: 1. ביטול הצוואה במפורש באחת מהצורות לעשיית צוואה (סעיף 36)א לחוק הירושה. 2. ביטול הצוואה באמצעות השמדתה (סעיף 36)א לחוק הירושה. 3. עשיית צוואה חדשה (סעיף 36)ב לחוק הירושה.

 • במקרה של ביטול צוואה, יבטל הנוטריון את אישור עשיית הצוואה שערך(תקנה 5 לתקנות)

שמירת הצוואה הנוטריונית

 • נוטריון ישמור עותק מקורי של אישור עשיית צוואה שבידיו בהתאם לתקנה 22 לתקנות ולכללי לשכת עורכי הדין (שמירת חומר ארכיוני במשרדי עורכי דין), תשל"א-1971 .

 • נוטריון ימסור העתק מאושר של עותק אישור עשיית הצוואה שישמר בידיו למצווה על פי דרישתו (תקנה 22(ב) לתקנות.

 • כל עוד המצווה בחיים לא ימסור הנוטריון לאדם אחר העתק של עותק אישור עשיית הצוואה.

מסירת הצוואה לרשם לענייני ירושה לאחר פטירת המצווה

 • נתבקש הנוטריון למסור את הצוואה לצורך הגשת בקשה לצו קיום צוואה, ימסור הנוטריון את הצוואה השמורה אצלו לרשם לענייני ירושה (סעיף 68)(ב), סעיף 75 לחוק הירושה

 • הנוטריון ימסור העתק של אישור הרשם לכל יורש על פי דין או זוכה שיבקש זאת.

 • הנוטריון ישמור בידיו העתק צילומי של הצוואה ויצרף אליו את האישור של הרשם לענייני ירושה בדבר מסירת העותק המקורי.

ההבדל בין צוואה נוטריונית לצוואה בעדים

צוואה שקיבלה אישור מנוטריון הינה צוואה נוטריונית.

בצוואה נוטריונית המצווה יכול לצוות את צוואתו בעל פה או בכתב ללא צורך בעדים נוספים, עניין המאפשר סודיות מוחלטת.

כמו כן, הצוואה אינה צריכה להיכתב בכתב ידו של המצווה, בניגוד לדרישה זו בצוואות אחרות.

המשקל הראייתי של צוואה נוטריונית כבד יותר בהתייחס לסוגי צוואות הקיימים. סעיף 19 לחוק הנוטריונים קובע כי אישור נוטריוני מהווה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת ועל כן בית המשפט לא יורה בקלות על בטלותו.

המשקל הראייתי הכבד מחליש טענות עתידיות לפסלות הצוואה.

חשוב כי הצוואה תנוסח היטב, בצורה חד משמעית ובבהירות, כדי שביום שתוגש לאישור הרשם לענייני ירושה או לבית משפט לענייני משפחה היא תקוים בהתאם לרצון המצווה.יתרונותיה של הצוואה הנוטריונית: ​צוואה שנחתמת ע"י נוטריון היא למעשה צוואה שנתנה בפני רשות שיפוטית.

סעיף 19 לחוק הנוטריונים קובע כי אישור נוטריוני מהווה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת ועל כן בית המשפט לא יורה בנקל על בטלותו.

עריכת צוואה בפני נוטריון מגדילה את הסיכויים לאישורה בבית המשפט או אצל הרשם לענייני ירושה ומקטינה את ההסתברות לטענות עדתיות בדבר פסלות צוואה.

הלכה פסוקה היא שצוואה נוטריונית שאין בה פגם מבחינת הצורה, חזקה עליה שצוואת אמת היא, וכי מדובר במסמך אותנטי המהווה ראיה לכך כי מדובר בעדות לרצונו של המצווה.

צד המבקש להביא לביטולה של צוואה צריך להוכיח כי נפלו פגמים מהותיים בעריכתה אשר העלו חשד של ממש כי המנוח לא הבין את הצוואה ו/או לא היה כשיר לצוואה.


מתי יש צורך באישור רפואי

נוטריון לא יוכל לאשר צוואה במקרים בהם המצווה מאושפז בבית חולים או שהוא מרותק למיטתו. ביתר המקרים, די בהתרשמותו של הנוטריון כדי לערוך צוואה נוטריונית. במידה וישנו ספק בנוגע למצבו של המצווה בעת עריכת הצוואה, על הנוטריון לבקש להציג בפניו תעודה רפואית רלוונטית. תקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים מחייבת את הנוטריון לצרף לצוואה אישור רפואי במידה והוא סבור כי המצווה אינו במצב בריאותי תקין על מנת לערוך את צוואתו. נוטריון חייב לרשום את לקותו של אדם על גבי צוואתו רק במקרה של מצווה אילם, חירש או עיוור.

חשיבותו של האישור הרפואי רבה , שכן צוואה של אדם שיש ספק לגבי כשירותו ביום עריכת הצוואה הינה צוואה שעלול ליפול בה פגם ומשכך עלולה להידחות בבית המשפט.


עלות אימות צוואה נוטריונית

שכר הטרחה של הנוטריון לאימות חתימה על צוואה קבוע בתקנה 4 לתקנות הנוטריונים (שכר ושירותים) תשל"ו-1978 וקובע כי העלות לחותם ראשון: 243 ש"ח, לכל חותם נוסף: 124 ש"ח ועבור כל העתק נוסף מהצוואה הנוטריונית: 74 ש"ח בתוספת מע"מ.

בעוד שאימות חתימה נוטריונית קבועה בתקנות, הרי שעלות עריכת צוואה אינה קבועה בתקנות וכל עורך דין המשמש כנוטריון רשאי לקבוע את העלות בהתאם לנסיבות המקרה ומורכבות הצוואה.


פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page