top of page

ייפוי כוח מתמשך

עודכן: 8 ביוני 2021

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם מעל גיל 18 המעוניין לקבוע מבעוד מועד מי יקבל בשמו החלטות בעתיד או אילו החלטות יתקבלו בשמו בעתיד כאשר לא יהיה מסוגל לקבל את אותן החלטות בעצמו בשל מצבו הקוגניטיבי.

מטרת ייפוי הכוח היא לאפשר לאדם להפקיד את קבלת ההחלטות בעניינו בידי אדם אחד או יותר שהוא סומך עליהם . ייפוי כוח מתמשך יכול להיות בעניינים רפואיים ובענייני רכוש, בכולם או בחלקם. כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח רלוונטית רק לתחומים שצוינו בו במפורש.


ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים. עניינים אישיים עשויים לכלול גם עניינים רפואיים, אך ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד.


ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

הממנה יכול לקבוע באופן כללי כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות, ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט את רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים, וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות".

מיופה הכוח חייב להסכים למינויו על ידי מייפה הכוח ולא ניתן להכריח אותו לשמש מיופה כוח.

ניתן למנות את אותו מיופה הכוח לכל העניינים הרצויים, אך ניתן גם למנות מספר מיופי כוח.

ניתן להחליט על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול.

ניתן לקבוע אם מיופי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.

הממנה רשאי לקבוע "אנשים מיודעים", שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח הוראות לעניין פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח, אפילו אם לא הופעל עדיין.

רק עורך דין שעבר הכשרה מוסמך לערוך ולהגיש ייפוי כח מתמשך.

השלבים בהכנה ועריכת יפוי כח מתמשך:

  1. פגישה עם הממנה/מייפה הכח ומילוי טפסים ליפוי הכח המתמשך

  2. אישור וחתימה של הנוסח הסופי של יפוי הכח המתמשך

  3. פגישה עם מיופה/מיופיי הכח לצורך הסבר על משמעות המינוי וחתימה

  4. הפקדה של יפוי הכח באפוטרופוס הכללי

  5. קבלת אישור על הפקדת המסמך וקבלת קוד לשינוי פרטים או הפעלת יפוי הכח בהמשך.


עו"ד ונוטריון מורן אברהמי מוסמכת לערוך ייפוי כח מתמשך (להלן, תעודת ההסמכה), ובעלת ניסיון רב בתחום.

Comments


bottom of page