top of page

אישור אפוסטיל

אישור אפוסטיל

 

אימות מסמכים ציבוריים בידי נוטריון.

מסמך ציבורי הינו מסמך שהונפק על-ידי רשות מרשויות המדינה כמו למשל-תעודות נישואין ממשרד הפנים, תעודת בגרות ממשרד החינוך, וכד'.
אימות מסמכים אילו נדרשים לצורך הכרה בתוקפם במדינה אחרת מזו שבה הונפקו בפועל.

 

משרד עו"ד מורן אברהמי יום טוב  מספק ללקוחותיו שירות של קבלת אישור אפוסטיל בנוסף לשאר שירותי הנוטריון הניתנים על ידו וזאת על ידי שליחת המסמך המקורי בדואר או ע"י לשיח  בלבד. 
 


קיימים שני סוגי תעודות המשמשות לאימות:

"אפוסטיל" – תעודה המיועדת למדינות החברות באמנת האג מיום 05.10.1961 לביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים 
 

מדינת שראל הינה חברה באמנה, ולפיכך בתי המשפט מאמתים אישורים נוטריונים המיועדים למדינה החברה באמנה בתעודת "אפוסטיל".
תעודת ה"אפוסטיל" כתובה בנוסח ובצורה שנקבעו באמנה. 
תעודת ה"אפוסטיל" מוכרת על-פי האמנה כאימות בלעדי ומספק במדינות החברות באמנה, ודי בה כדי שמדינת היעד תכיר בתוקפם של המסמכים הנלווים לאישור הנוטריוני במדינה בה הונפקו.
 התעודה מודבקת על-גבי האישור הנוטריוני, וקבלת תעודת אפוסטיל כרוכה בתשלום אגרה.

ניתן להתעדכן באתר משרד המשפטים לגבי כל המדינות החברות באמנה. 

 

"תעודה שאינה על-פי האמנה" - תעודה זו ניתנת מכוח חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976.

התעודה דורשת חתימת נוטריון על-גבי אישור נוטריוני הנלווה למסמכים ציבוריים אשר מיועדים למדינה שאינה חברה באמנה.


התעודה מודבקת על-גבי האישור הנוטריוני.

יש לשים לב כי  כל "תעודה שאינה על-פי האמנה" טעונה אישור קונסולרי של משרד החוץ לצורך הכרתה במדינת היעד. תעודה זו פטורה מתשלום אגרה לבית המשפט.

 


משרד מורן אברהמי יום טוב מספק ללקוחותיו שירות של קבלת אישור אפוסטיל בנוסף לשאר שירותי הנוטריון הניתנים על ידו.

bottom of page